Mateřská škola Kytička Litoměřice

Připravujeme pro Vaše děti

Žádné události v kalendáři.

Zpravodaj

Provoz MŠ od 10.5.2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se mohou, ve své kmenové mateřské škole a bez omezení, vzdělávat všechny naše děti.

Těšíme se na vás, zaměstnanci školy 😁

Doprovázejí osoby dětí uvnitř budovy, stále s ochranou úst. Děkujeme vám.

Informace k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotni

a) děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí, b) děti tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (děti ze tříd s upraveným vzdělávacím programem)

a děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání a zákonní zástupci doloží potvrzení o zaměstnání.

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole. Je potřeba při příchodu do mateřské školy počítat s 20 minutovým zdržením vždy v pondělí a ve čtvrtek, kdy je dítě povinno v mateřské škole podstoupit antigenní test na přítomnost COVID-19 za účasti zákonného zástupce. V případě negativního výsledku je dítěti umožněna prezenční výuka, v případě pozitivního výsledku zákonný zástupce si dítě zákonný zástupce odvádí ze školy a kontaktuje svého pediatra.

Povinnost testování je splněna, pokud dítě:

a) podstoupilo ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. (Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku.)

b) pokud dítě doloží, že

 • prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
 • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Na děti rodičů vybraných profesí, které mohou k prezenční výuce do mateřské školy, se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání včetně školního stravování za úplatu jako za běžných podmínek. Děti budou rozděleny do skupin po 15 dětech a tyto budou neměnné po celou dobu platnosti tohoto opatření.

Mrg. Monika Mejtová, ředitelka

Mateřská škola Litoměřice © 2009 | webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | Valid XHTML 1.1 | návštěvy